top of page


 

 
1. Fonnex, będący wyłącznym dystrybutorem produktów Final udziela gwarancji na słuchawki tej marki, zakupione w sieci dystrybucyjnej firmy Fonnex na terenie Polski oraz zapewnia sprawne działanie słuchawek, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i sposobem eksploatacji opisanym w instrukcji obsługi.


2. Gwarancja obejmuje okres 2 lat licząc od daty zakupu, wpisanej w Kartę Gwarancyjną oraz podanej na oryginalnym dowodzie zakupu.


3. Gwarancja obejmuje słuchawki posiadające:

- ważną oraz czytelnie i poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną

- dowód zakupu z datą sprzedaży


4. Po skonsultowaniu się z serwisem firmy Fonnex- telefonicznym lub pocztą elektroniczną- słuchawki do naprawy należy dostarczyć do punktu sprzedaży (tylko na terenie Warszawy) lub wysłać pocztą kurierską w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na adres siedziby firmy. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi osoba reklamująca.


5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty przyjęcia słuchawek do serwisu. W przypadkach szczególnych może być ustalony inny termin naprawy, po uprzednim poinformowaniu reklamującego.


6. Gwarancja traci na ważności w przypadku:

- braku Karty Gwarancyjnej

- samodzielnych przeróbek lub modyfikacji sprzętu przez użytkownika lub inne serwisy techniczne


7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych:

- z niedbałej eksploatacji słuchawek niezgodnej z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa

- na skutek urazów mechanicznych z winy użytkownika

- oddziaływania w sposób gwałtowny i z dużą siłą na słuchawki lub przewód (np. przydeptanie przewodu i gwałtowny ruch)

- na skutek nadmiernego zawilgocenia, zalania, użytkowania w złych warunkach (za wysoka lub za niska temperatura), przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, powodzi i innych zdarzeń losowych

- z podania do słuchawek nadmiernej mocy przekraczającej dopuszczalne parametry


8. W razie nie spełnienia powyższych wymogów, słuchawki mogą być przyjęte do naprawy tylko z pełną odpłatnością.


9. W przypadku utraty Karty Gwarancyjnej nie będzie wydany dokument zastępczy.

 

1. Fonnex, będący wyłącznym dystrybutorem produktów Olasonic udziela gwarancji na produkty tej marki, zakupione w sieci dystrybucyjnej firmy Fonnex na terenie Polski oraz zapewnia sprawne działanie urządzeń, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i sposobem eksploatacji opisanym w instrukcji obsługi.


2. Gwarancja obejmuje okres 2 lat licząc od daty zakupu, wpisanej w Kartę Gwarancyjną oraz podanej na oryginalnym dowodzie zakupu.


3. Gwarancja obejmuje produkty posiadające:

- ważną oraz czytelnie i poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną

- dowód zakupu z datą sprzedaży


4. Po skonsultowaniu się z serwisem firmy Fonnex- telefonicznym lub pocztą elektroniczną- urządzenie do naprawy należy dostarczyć do punktu sprzedaży (tylko na terenie Warszawy) lub wysłać pocztą kurierską w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na adres siedziby firmy. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi osoba reklamująca.

 

5. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadkach szczególnych może być ustalony inny termin naprawy, po uprzednim poinformowaniu reklamującego.


6. Gwarancja traci na ważności w przypadku:- braku Karty Gwarancyjnej 

- samodzielnych przeróbek lub modyfikacji sprzętu przez użytkownika lub inne serwisy techniczne


7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych:

- z niedbałej eksploatacji urządzenia niezgodnej z instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa

- na skutek urazów mechanicznych z winy użytkownika lub powstałych podczas transportu

- na skutek oddziaływania w sposób gwałtowny i z dużą siłą na urządzenie 

- w wyniku podłączenia przewodów nie odpowiadającym parametrom danego urządzenia

- na skutek nadmiernego zawilgocenia, zalania, użytkowania w złych warunkach (za wysoka lub za niska temperatura), przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, powodzi i innych zdarzeń losowych


8. W razie nie spełnienia powyższych wymogów, urządzenie może być przyjęte do naprawy tylko z pełną odpłatnością.


9. W przypadku utraty Karty Gwarancyjnej nie będzie wydany dokument zastępczy.

WARUNKI  GWARANCJI
          

bottom of page